Chào mừng~

Tạm Biệt Quốc Vương Của Ta end

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~