Chào mừng~

Cậu chủ x người hầu

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~