Chào mừng~

칼과 꽃

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~