Chào mừng~

编剧: 伍弦,主笔: 媛酱Madoka

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~