Chào mừng~

秦三见(Dự thảo)+郝一个佳思(Viết chính)+萧小船(Biên kịch)

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~