Chào mừng~

橘姬社,脚本: 尼三岁,主笔: 不学禅

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~