Chào mừng~

可燃冰

error: Yar sure chắc chắn là như vậy rồi? Vãi cả chưởng thiệt á chớ~~